Voorschoolse Educatie

KDV de Puzzelstukjes biedt VE aan in peutergroep de Sprinkhanen. VE staat voor voorschoolse educatie. Dit is een programma dat erop gericht is om kinderen extra te stimuleren in hun ontwikkeling. Het doel is ervoor te zorgen dat ieder kind zonder achterstand een goede start kan maken in groep 1 van de basisschool. KDV de Puzzelstukjes is een door de gemeente Gouda erkendVE kinderdagverblijf. Dit betekent dat kinderen die geïndiceerd worden door het consultatiebureau in aanmerking komen voor subsidie welke vanuit de gemeente verstrekt wordt. Een kind krijgt eenindicatie wanneer er een achterstand dreigt of al is ontstaan. De nadruk ligt op de taalontwikkeling maar er is ook aandacht voor de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenprikkels. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en interesses en dit is ons uitgangspunt om te werken met VE.

Nu klinkt dit allemaal erg schools. Dit is absoluut niet het geval, Uk en Puk is een methode waarbij de kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden. De methode die KDV de Puzzelstukjes gebruikt voor de VE is Uk & Puk. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Puk is een kleurrijke pop die kinderen enorm aanspreekt. Het programma werkt met 14 themas welke aansluiten bij de interesses en ontwikkel niveaus van de kinderen. Binnen de themas is er ruimte voor individuele activiteiten, kleine groeps- activiteiten en groepsactiviteiten met de grote groep. De methode sluit aan op de SLO doelen welke binnen het basisonderwijs worden gehanteerd. Ons streven is ieder kind zonder achterstand, op welk ontwikkelgebied dan ook, te laten doorstromen naar de basisschool.

 

Wij bieden verantwoorde kinderopvang waarbij de kinderen begeleid en gestimuleerd worden door Pedagogisch Medewerksters die, naast een diploma van een kindgerichte opleiding (min. niveau 3), extra geschoold zijn voor VE.

Spraak- en taalvaardigheid De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Doordat de medewerkers veel samen met de kinderen praten lokken zij de kinderen uitom taal te gebruiken. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door doen echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleren wij de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling – De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling – De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.

Eerste rekenprikkels – De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen. Vormen, vergelijken, tellen etc.

Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. Door 0- tot 4-jarigen de ruimte, de vrijheid en het vertrouwen te geven om zélf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei…

Uk & Puk geeft kinderen de ruimte en de vrijheid om spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zélf op onderzoek uit te gaan. Door actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar peuter, naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.