Wennen en afscheid nemen

Voor een kind start op de Kdv de Puzzelstukjes vindt er eerst een intakegesprek plaats met de
ouders. Hierbij worden alle procedures, protocollen, de organisatie, pedagogische visie, personele
bezetting en het pedagogisch beleid aan de ouders/verzorgers uitgelegd. De ouders/verzorgers
vullen een aantal formulieren in (toestemmingsformulieren, gegevensformulier zodat het
kinderdagverblijf de nodige gegevens van de ouders/verzorgers en het kind in bezit krijgt. Ook
worden de huisregels en gewoonten medegedeeld zodat de ouder/verzorger goed op de hoogte is
wanneer het kind daadwerkelijk start op de groep. De eerste keer wennen vindt plaats voor de
contractdatum ingaat. Het kind komt twee uur wennen ( van 09.00 uur tot 11.00
uur).Ouders/verzorgers mogen hierbij aanwezig zijn indien zij dit wensen. De tweede keer wennen is
vanaf de contractdatum en het kind verblijft een dagdeel op het kinderdagverblijf. Voorkeurstijd
hierbij is van 09.00 uur tot 13.00 uur.

De derde keer wennen zal het kind zes tot zeven uur op het kinderdagverblijf zijn. Er wordt met de
ouders/verzorgers afgesproken dat de medewerkster de ouder kan bellen indien dit nodig is en de
dag te lang blijkt te zijn voor het kind.

Hierna zal het kind hele dagen gebracht kunnen worden. Het spreekt voor zich dat er hierbij goed
naar het kind wordt gekeken en dat er van bovenstaande tijden afgeweken kan worden. Wanneer
het nodig is kan de wenperiode verlengd worden. Dit alles in nauw overleg met de
ouders/verzorgers.
Deze eerste kennismakingsmomenten zijn belangrijk, hier wordt de eerste stap gezet naar het
bouwen van een vertrouwensband tussen de ouders/verzorgers en de medewerksters.

InschrijvenMeer informatie